PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 7.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 104,80 TL – 110,00 TL (ağırlıklı ortalama 108,26 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 7.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.670.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5709’a ulaşmıştır.

DGNMO:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 17.02.2023-07.08.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43’ünü temsil eden 5.000.000 TL nominal değerli pay Şirket tarafından geri alınmış ve belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları tamamlanmıştır. Şirketimiz 07.08.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

  • Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul’daişlem gören Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yapılan işlemlere son verilerek, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek pay geri alımı işlemlerinin, SPK’nın 14.02.2023 tarihli duyurusu ve işbu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
  • Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının gelişen piyasa ve pazarkoşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek;Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle paysahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygunoluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, SPK’nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,
  • Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin kaynaklarından karşılanmak üzere enfazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise5.000.000 adet olarak belirlenmesine,
  • Pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özeldurum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk GenelKurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
  • Geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet gerialınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bupayların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına ve bupayların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10’unu aştığı durumda ise azami 3 yıliçinde elden çıkarılmasına ve,
  • Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami süreninŞirketimizin 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibarenbaşlayacak şekilde 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

DGNMO:

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket paylarının, azami 5.000.0000 adet olmak üzere, geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 17.02.2023-07.08.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,43 temsil eden 5.000.000 TLnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır. Bu doğrultuda, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen azami pay adedi kapsamındaki pay geri alımları 07.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen pay geri alım programının yürürlükte kaldığı 6 aylık dönemde yapılan pay geri alım işlemleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 10,26 TL olup; ortalama bedel ise pay başına 8,87 TL’dir.Bir yanıt yazın