YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

ŞİRKET HABERLERİ

CVKMD:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) yer verilen projeksiyonlar kapsamında yatırımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede Şirketimize ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik olarak atık havuzu yapımı konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağlanmıştır.

RUBNS:

Şirketimizin hammadde tedarikleri kapsamında, 22 Temmuz-21 ağustos 2023 tarihleri arasında; Yurtdışından 70.690.350TL’lik (2.608.500 USD) hammadde alımı gerçekleştirilmiştir.

BNTAS:

SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden; sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş’ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle;

Üretim kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi; İlgili yatırımlar için gerekli finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması.

Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu’na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi; bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu’na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN’a yetki verilmesine karar verilmişti; Bu kapsamda yapılan çalışmalar;

22.06.2023 tarihli bildirimimizden sonra ki gelişmeler;

Yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimiz; Ofset Tesislerimize sınır Balıkesir İli Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 2484 ada 11 parselde kayıtlı olan kamu arazisinin alımına ilişkin olarak 15.06.2022 tarihinde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toki Ortak Kuruluşu olan Emlak Yatırım Hizmetleri A.Ş. ihalesinde şirketimizce alınmış olan arazinin yatırımlarımızda kullanılması hedefi doğrultusunda imara uygun ve yatırım yapılabilir duruma getirilmesi için gerekli müracaatlar yapılmıştı. Bu kapsamda son olarak Balıkesir Sanayi İl Müdürlüğünde ki işlemleri de tamamlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sevk edilmiştir. Süreç devam etmektedir.

Sektörümüzün ihtisas fuarı METPACK/ Essen’e katılım sağlanmıştır. Yeni değişim ve gelişmelerin takibi amacıyla fuara katılınmış ve bazı konular incelemeye alınmıştır. Öncelikli araştırmaya alınan konular ile ilgili görüşmeler başlamış, yurt dışı seyahat programı ile de yerinde inceleme ve yeni teknolojiler ile ilgili Uygulamalar yapılmıştır. Genel Müdür Yardımcımız (Teknik) ve Ofset Tesisleri Müdürümüzün yaptığı incelemeler sonucunda; sürecin devam ettirilmesine, konunun tam olarak anlaşılıp, fayda – getiri analizi sonunda yatırım programımıza alınmasına karar verilmiştir

MIATK:

Yönetim kurulumuz, bağlı ortaklığımız olan Enerjey Enerji A.Ş’nin, Avrupa’da Yenilenebilir Enerji alanında cazip bir pazar haline gelen Romanya’da, Fotovoltaik solar enerji projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin yapılması ve anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerinin sağlanması konularında faaliyet göstermesi için çalışmalar yürütmeye başlamasına karar vermiştir.

FORTE:

Şirketimiz 26/07/2023 tarihinde BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, S1000D Uyumlu Dokümantasyon için yetenek kazanma hizmet ve lisans alımı sözleşmesinin imzalanması için görüşmelere başlandığını duyurmuştur. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile S1000D Uyumlu Dokumantasyona İlişkin Hizmet ve Lisans Alım Sözleşmesi kapsamında 1 yıllık lisans kullanım hakkı için sözleşme imzalanmıştır. 1 yıllık lisans kullanım bedeli KDV hariç 226.000 USD’dir. ( İkiyüzyirmialtıbinAmerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru sözleşme toplam bedeli KDV hariç 6.138.160 TL’dir)

ECILC:

Şirketimizin maliki olduğu, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Küçükkarıştıran Mahallesi sınırları içinde bulunan 478.438,53 m² büyüklüğündeki arsamızın (“Taşınmaz”) *, 403.869,07 m²’lik kısmının, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Lojistik Alan” lejantında kaldığı bilgisi edinilmiştir. Bu çerçevede Taşınmaz’a ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması neticesinde parselasyon planı kesinleşmiş ve Taşınmaz’ın “Tarım Alanı” olan imar durumu, ilgili bölüm için “Lojistik Tesis Alanı” olarak değişmiştir. *Sözkonusu Taşınmaz, 30.06.2023 tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablomuzun 14 nolu dipnotunda, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” kalemi altında “Lüleburgaz Arsa” adıyla, 31.12.2022 tarihli değerlemelere göre 100.010 bin TL değer ile yer almaktadır.

KONTR:

Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında; %89’luk payı mülkiyetimizde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin hisselerinin, %4 ile %9 aralığındaki kısmının, potansiyel Türk ve/veya Yabancı yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla iştirak edilmesine veya hisselerinin hisse satışı yoluyla devrine yönelik olarak, potansiyel yatırımcılar ile müzakere süreçlerinin başlatılması ile ortaklık ve hisse satış görüşmelerinin yürütülmesine yönelik münhasıran danışmanlık hizmeti verilmesi adına bir sözleşme imzalanmıştır. Elde edilecek gelir Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş.’nin kapasite artışına yönelik yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

ARSAN:

Bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş.’nin aldığı 21.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı, üretime geçme tarihimizi etkileyebileceği ve daha önceki açıklamalarımızla ilişkili olması dolayısıyla kamu ile paylaşılmasına karar verilmiştir . 13.02.2023 tarihinde sigorta şirketi ile görüşmelere başlanmıştır. Ancak 25 yıldır aynı sigorta firmasına yaptırdığımız poliçelerden şirketimizin ana üretimi olan boya terbiye tesisi ile ilgili 253.410.500 TL bedelli 0484500612 ve 0480892212 nolu poliçeler, iplik boya tesisi ile ilgili 31.889.500 TL bedelli 0484507812 ve 0480903712 nolu poliçeler, Kar Kaybı ile ilgili 164.000.000 TL bedelli 1056860233 nolu ve 1036099238 nolu poliçeler ile Arıtma Tesis ile ilgili 7.367.500 TL bedelli 0480884112 nolu poliçede zararlarımızın tamamını tazmin etmeye maruf ilerleme kaydedilmemiştir. 11.05.2023 tarihinde boya terbiye tesisi ile ilgili ödenen 50 milyon avans dışında hiçbir ödeme yapılmamıştır. Üretime tekrar başlanması ve zararların ivedi olarak önüne geçilmesi için sigorta bedellerinin ödenmesine dair yazılı müracaatlarımız neticesiz kalmıştır. Bu sebeplerle poliçe sigortacısı olan Anadolu Sigorta A.Ş. hakkında hukuki yollara başvurma karar alınmıştır.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

LIDER:

Yönetim Kurulumuz 23.08.2022 tarihinde toplanarak “son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması”amacı ile Pay Geri Alım Programı başlatmış, 22.02.2023 ve 08.05.2023 tarihlerinde de alınan yeni Yönetim Kurulu kararları ile birlikte geri alıma ilişkin azami fon tutarının güncellenmesi yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulumuz 21.08.2023 tarihinde toplanarak;

23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan ve 22.02.2023 ile 08.05.2023 tarihleri arasında geri alıma ilişkin iç kaynaklardan karşılanacak olan azami fon tutarı ile güncellenen Pay Geri Alım Programının “önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla” 21.08.2023 (bugün) tarihinde sonlandırılmasına,

Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 4.325.000 TL nomimal değerli LIDER payı geri alınmış olup, 47,3715 TL ortalama fiyattan alınan 4.325.000 adet LIDER payları için şirketimiz özkaynaklarından 204.881.757,58 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 6,5530 olarak gerçekleşmiştir. Belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 45.118.242,42 TL’lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SEGYO:

Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan kalan 10.750.000 adet payın 1.750.000 adetlik kısmının satışı 21.08.2023 tarihinde 3,16-3,21 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 21.08.2023 tarihi itibariyle % 1,11’ye düşmüştür.

PEGYO:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri sürenin dolması nedeniyle sonlandırılmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.590.529 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,519’a ulaşmıştır.

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 21.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 116,90 TL – 121,20 TL (ağırlıklı ortalama 120,17 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 21.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.870.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6671’e ulaşmıştır.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

GOKNR:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GOKNR.E payları 22/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

TETMT:

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TETMT.E payı 22/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.Bir yanıt yazın